کانون نجوم دانشگاه سیستان و بلوچستان

در این بلاگ ، برنامه های کانون نجوم معرفی خواهد شد .

کانون نجوم دانشگاه سیستان و بلوچستان

در این بلاگ ، برنامه های کانون نجوم معرفی خواهد شد .

کانون نجوم همراه با سیار کانون ها و همکاری انجمن نجوم خیام اقدام به برگزاری رصد خیریه نمود .

این برنامه به مدت دو شب و از روز سه شنبه ۱۶ آذر در محل درب شمالی استاید برگزار گردید .

تمامی عواید حاصل از برنامه صرف امور خیریه خواهد شد .

رصد خیریه